Základné informácie

Vznik Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) iniciovala v októbri 2013 Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá sa  zaoberá zdravotnou osvetou v rómskych osadách od roku 2002. Platforma združuje subjekty mimovládneho, štátneho aj súkromného sektora, ktoré sa venujú problematike zdravia znevýhodnených skupín na Slovensku. Členstvo v tejto organizácii prijali všetci, ktorí majú záujem podporiť systematizáciu a stabilizáciu národného programu osvety zdravia obyvateľov osád na roky 2014 – 2022 a ktorí sa aktívne podieľali na príprave a   realizácii súčasného celoslovenského programu Zdravé komunity. V Platforme sa združujú a stretávajú zástupcovia Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Asociácie terénnych zdravotných asistentov (ATZA), Slovenskej spoločnosti všeobecných lekárov, Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR), Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva financií, Ministerstva vnútra, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Union zdravotnej poisťovne,  GlaxoSmithKline a ďalší.

 

Vďaka spoločnému úsiliu členov Platformy a finančnej podpore z viacerých zdrojov (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) sa realizáciou celoslovenského projektu Zdravé komunity (od októbra 2013) začalo na Slovensku aplikovať prvé systémové riešenie zamerané na prípravu dlhodobého národného programu asistentov  osvety zdravia v prostredí vylúčených rómskych komunít (do roku 2022). 

 

Ciele:

  • ochrana a podpora zdravia
  • podpora vzdelávania a osvety
  • podpora výskumu
  • propagácia a osveta

 

Cieľová skupina:

Primárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia vylúčených rómskych komunít na Slovensku, hlavne deti a ženy. Sekundárnou cieľovou skupinou sú lekári prvého kontaktu (pediatri a všeobecní), lekári špecialisti, učitelia na základných školách, starostovia, pomáhajúce profesie pôsobiace v cieľových lokalitách a obyvatelia Slovenskej republiky.

 

Miesto realizácie:

Projekt sa realizoval najmä na území východného Slovenska, na strednom Slovensku, ale aj v Bratislavskom kraji (spádová oblasť Malacky).

 

Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov:

Vzdelávacie aktivity sú realizované na základe dvoch programov akreditovaných Ministerstvom školstva SR:

  • Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách, 2009,  rozsah 88 hodín
  • Komunitný pracovník - rozvíjanie vedomostí a zručností v práci s rómskou komunitou, 2004, rozsah 192 hodín.

 

Dosiahnuté výsledky za obdobie október 2013 – september 2014:

Projektové aktivity mali priamy pozitívny dopad na viac ako 150 000 obyvateľov. V mnohých obciach je zaočkovanosť 100 %. V mnohých obciach je nadviazaná a funkčná spolupráca s obcami a asistenti iniciovali veľa zmien k zlepšeniu celkovej životnej situácie obyvateľov osád od budovania základnej infraštruktúry, k riešeniu dostupnosti pitnej vody, kanalizácie, odstránenia odpadu a pravidelného čistenia prostredia osád. V období jedného roka asistenti zdravotnej osvety vykonali spolu 93 108 intervencií v prospech 779 193 klientov, pozvali na preventívne prehliadky 92 690 a na očkovanie 45 775, pričom najviac intervencií bolo vykonaných v prešovskom, košickom a vranovskom okrese a najviac klientom pomohli v prešovskom košickom a gelnickom okrese.